PORL

اهمیت سالم بودن و محکم بسته شدن درب باک خودرو

تاثیر درپوش باک بنزین بر مصرف سوخت خودرو – خودروکار

نبستن درپوش باک بنزین در خودرو تاثیر مستقیم بر مصرف سوخت دارد. به دلیل فرّار بودن بنزین، این مایع در صورت نبستن درپوش باک تبخیر می‌شود و مصرف … *چگونه تشخیص دهیم که درپوش باک بنزین بسته نشده است؟ … اهمیت حجم موتور در خودروها چیست؟ … مدفون شدن خودروها در برف در جاده سراوان به فومن + فیلم …

با این چند روش خودروی شما همیشه صفر می ماند! – چرخان

از محکم بودن اتصالات موتور مطمئن باشید و به صداهای خروجی از خودرو دقت … در انجام این کار دقت نمائید باعث افتادن و یا پاره شدن لاستیک دیافراگم زیر آن نشوید. … اکثراً در پشت درپوش درب باک بنزین و یا داخل درب صندوق عقب و یا روی …

mxmom1/1/5 – ورود به سيستم

ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ 7 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ … ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺿﻌﻴﺖ. ﭼﺮﺍﻍ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ. ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮﺩﻥ). ﭼﺮﺍﻍ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ … ﺩﺭﺏ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ : ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻗﻔﻞ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻥ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ، ﺩﺭ ﺭﺍ ﻗﻔﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ … ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭﺳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻔﻞ ﻛﺮﺩﻥ، ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻙ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ. ﻭ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. … ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ.

code: tbaom1/1/4 – ورود به سيستم

B سوخته.

tbaom1/14/4 – سايپا

B سوخته.

CS35

در صورت … بررسی قرار دهید و از سالم بودن آن ها اطمینان. حاصل نمایید و در … از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین … هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمایید. … های ساعت محکم بسته و سپس درب باک را. ببندید. اهرم باز کردن. درب باک. درب باک.

کتابچه راهنمای استفاده از خودروی borgward bx7 – بورگوارد

200 USB)در صورت مجهز بودن( و پورت SD، محل قرارگیری کارت حافظهAUXپورت ورودی. زیرسیگاری … تمام بار و اجسام موجود در خودرو در جای مناسب قرار گرفته و محکم بسته شده •. باشند. … بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان صندلی های عقب نیز از اهمیت ویژه ای … دهید تا چراغ های راهنما دو بار چشمک بزنند و سپس قفل درب راننده و درب باک.

brilliance-h330 – پارس خودرو

9 درب باک و سپس درپوش پالستیکی. آنرا برای سوخت … ایموبیالیزر، محکم و سالم باشد و وجود مدارهای.

دریافت فایل راهنمای استفاده از خودرو

ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﺮﻯ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺻﺤﻴﺢ. ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑــﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ … ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻗﻔﻞ ﺩﺭﺏ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ. ﺷﻮﺩ. 5. 3. 2. 1. 4 … ﺑﺮﺣﺴــﺐ ﺳــﻄﺢ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺑﺎﻙ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. … ﻭ ﻏﻴﺮﻩ) ﺯﻳﺮﺍ ﺷﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﮔﺮﺩﺩ. –. ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻮﺍﺭ … ﺑﺪﻥ ﺳﺮ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﻜﻢ ﺭﻭﻱ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻧﮕﻪ … ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ. ﺩﺍﺭﺩ.

دانگ فنگ – ایران خودرو

این دفترچه راهنما داراي اطالعات بسیار با اهمیتي است. در هنگام انتقال … ایمنی به روشی که بدن آنها را محکم نگه دارد استفاده. نمایند. 5. کیســه هوای ایمنــی تنها در صورت بســته بودن … از قفل شدن چرخ ها جلوگیری می کند و اتومبیل … درب بــاک را باز کرده و ســوئیچ را درون قفــل فرو برده و به … همواره شمع های اتومبیل را تمیز و سالم نگه دارید.

راهنمای خودرو – ایرتویا

ضامن درب باک سوخت. صفحه 212 … باز و بسته کردن درب ها و پنجره ها، تنظیمات الزم پیش از رانندگی و غیره. 4. رانندگی … با توافق مالک خودرو یا اجاره کننده )درصورت در اجاره بودن خودرو( … توافقی با مالک یا اجاره کننده خودرو )درصورت اجاره شدن خودرو( وجود داشته باشد. … سالم بودن و نسوختن المپ چراغ هاي راهنماي جلو و عقب را کنترل نمایید.

کاتالوگ خودرو

باز و بسته کردن درب ها و پنجره ها، تنظیمات الزم پیش از رانندگی و غیره … باز کردن درب باک سوخت . … اتفاقات مشابه مانند باز شدن کیسه هوا یا برخورد به مانع در جاده است، این اطالعات به … محکم.همانند.کلیدها.و.جاسوئیچی.ها. به.سوئیچ.خودداری.نمایید..ممکن.است.اجسام.از. … سالم بودن و نسوختن المپ چراغ هاي راهنماي جلو و عقب را کنترل نمایید.

کوییک

پس از بستن … اهرم مربوط به باز کردن درب باک را که در. گوشه سمت چپ … فیوز را با فیوزی سالم با ظرفیت یکسان تعویض. نمایید.

رانندگی با خودرو لیفان ایکس ۶۰ – نمایندگی نیکوکار

در صورت قفل شــدن درب ها، چراغ های فالشــر. متوقف می شوند. ○ … پیــش از رانندگــی، از بســته و قفــل بــودن محکــم. درب موتــور … هنگام باز کردن درپوش باک بنزین، آن را ســریع … تســمه و قفل کمربند ایمنی را ســالم نگــه دارید. از … حائز اهمیت است: ○.

کلید سازی ، قفل ، ریموت ، سوییچ ، ایموبلایزر … – کلید کالا

دو مورد از عادتهای اشتباه در رانندگی و عواقب رانندگی با خودرو با باک خالی را در … شود در واقع با نگه داشتن کلاچ و در دنده بودن خودرو فشار زیادی به صفحه کلاچ وارد می شود … جلوگیری نمایید چرا ساخت سوئیچ یدک تا این حد اهمیت دارد زیرا در صورت گم شدن … عمود بر قاب درب قرار گیرد سرعت بسته شدن درب را تنظیم کرده و ضربه ای محکم …

TBAOM1/14/1

B سوخته.

آذر ۱۳۸۸ – مکانیک خودرو

تنظیم مداوم درهاو راحت باز و بسته شدن آنها باعث سالم ماندن ستونهای خودرو میشود. … از محکم بودن اتصالات موتور بر روی شاسی خودرو (دسته موتور)اطمینان حاصل کنید. … از ثابت ماندن آن و همچنین از حمل سوخت اضافی،در خارج از باک جدا خودداری نمائید.

دانلود دفترچه راهنما – نمایندگی کرمان موتور مشایخ

از صمیــم قلــب خریــد خــودروی S5 دســتی یــا اتوماتیــک را بــه شــما تبریــک … مالک عزیز؛ سالمت شما و دیگران از اهمیت باالیی برخوردار بوده و شما در رابطه با … پیش از پیاده شدن و قبل از باز کردن درب، … از محکم بسته شدن آن اطمینان حاصل شود. … بعد از پر کردن باک و استارت خودرو، عقربه … سالم بودن تمام چراغ ها را کنترل کنید. —.

دانلود دفترچه راهنمای مشتری چانگان CS35

در صورت … بررسی قرار دهید و از سالم بودن آن ها اطمینان. حاصل نمایید و در … از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین … هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمایید. … های ساعت محکم بسته و سپس درب باک را. ببندید. اهرم باز کردن. درب باک. درب باک.

5 و3 ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﻧﺖ وﯾﻨﮕﻞ – نیرو خودرو آسیا

ﺑﻮدن. ﭼﺮاغ ﻫﺎي. ﺑﯿﺮون را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده واز ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن. آن ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮاﻏﻬﺎي. دﯾﮕﺮ را در ﻗﺴﻤﺖ … ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ … وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺧﻮدرو را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. روﺷﻦ. (on). ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿ. ﺪ. ، اﯾﻦ. ﻋﻘﺮﺑﻪ. ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺧﺖ را در. ﺑﺎك … در ﺻﻮرت ﻗﻔﻞ ﺷﺪن درب ﻫﺎ وﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ در ﺧﻮدرو ، در … ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ. ﮐﻨﯿﺪ . اﮔﺮ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. ،. ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ روي ﮐﭙﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

دفترچه راهنما

یکی از مخاطرات خوابیدن راننده در خودرو روشن بودن آن است که ناخودآ گاه در هنگام خواب پدال … باک خودرو را مجددا پر کنید. … از بستن درب ها در وضعیت قفل قرار داده و سپس … وقوع تصادفات، از صحیح و محکم بسته شدن … بسیار اهمیت دارد زیرا پایداری خودرو و … فیوز سالم. C. فیوز سوخته. فیوز سالم. GC6. دفترچه راهنمای خودروی جیلی. ۱۴۶ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر