PORL

بررسی ریشه‌های اختلاف ایران و عربستان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

بررسی ریشه‌های اختلاف ایران و عربستان در سطح منطقه‌ای و …

روابط ایران و عربستان از گذشته‌ی دور دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های گوناگونی … بررسی ریشه‌های اختلاف ایران و عربستان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی؛ دو قرائت از …

ریشه های بحران در روابط ایران و عربستان – دیپلماسی ایرانی

با آغاز جنگ ایران و عراق، عربستان سعودی علیرغم اختلافات عقیدتی و سیاسی با رژیم … عربستان سعودی در سطوح منطقهای و بینالمللی با استفاده از ابزار شورای … در سطح بینالمللی نیز عربستان میکوشد از تمامی امکانات سیاسی، …

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎي راﻫﺒﺮد ﺳﻌﻮدي درﻗﺒﺎل ﺑ – فصلنامه …

ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ . ر. ﻗﺎﺑﺖ. ﻫﺎي دو ﮐﺸﻮر … ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﯿﺎﻧﻪ. رو ﺧﻮد؛ از … اﺧﺘﻼﻓﺎت. اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد . رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪ. :اي … اﺧﺘﻼﻓﺎت. ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي. و. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ رﯾﺸﻪ در. رواﺑﻂ رﻗﺎﺑﺖ. آﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو. ﮐﺸﻮر دارد . ﺳﻮرﯾﻪ.

اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻔﻮذ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ آرﻣﯿﻨﺎ

اﻣـﺎ ﺳـﻘﻮط ﺻـﺪام، ﺑـﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻋﺮاق از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ. ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن اﯾـﺮان و … از اﯾﻦ زﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻫﺪاف اﯾﺮان ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم (ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﯿﻊ)، ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ و ﺗﺜﺒﯿﺖ. ﺧﻮد ﺑﻪ.

اي در رواﺑﻂ اﻳﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮازﻧﺔ ﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺖ – دانشگاه تهران

رﻳﺸﻪ. ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭼﻨﻴﻦ. ﺑﺤﺮاﻧﻲ در رواﺑﻂ اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻳﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎ. ل. 2006. ﺑﺎزﻣﻲ. ﮔﺮدد … ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. اﻣﻨﻴﺘﻲ. و. راﻫﻜﺎرﻫﺎي. اﻳﺠﺎ. د. ﺻﻠﺢ. و. اﻣﻨﻴﺖ. در. اﻳﻦ. ﻣﻨﻄﻘ. ﺔ. ﭘﺮﺗﻨﺶ. از. ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ … ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و راﻧﺘﻲ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ. ﺑﻪ … اﺧﺘﻼف ﺣﻠﻲ. ﻧﺸﺪﻧﻲ. ﺑﺎ. اﻳﺮان . ﻧﺪارد. ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ آﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي. ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ … International Studies. 20.

روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی – جهان روابط – blogfa

تلاش عربستان سعودی از آبان 1366 برای تحریم تسلیحاتی در سطح منطقه ای و جهانی …

واکاوی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دهه …

در بررسی علل تیرگی روابط دو کشور در این دوره به عواملی مانند ماهیت … به‌طور کلی، وقوع انقلاب اسلامی ایران تغییراتی را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال داشت … به خود بودند که به ادعای دوست و دشمن، ریشه اسلامی داشت و خواستار اجرای احکام اسلام بود. … شیوه تعامل با قـدرت‌های‌ فرامنطقه‌ای: از دیگر مـحورهای اختلاف‌ ایـران و عـربستان …

بازنمود ماهیت منطق‌ حاکم بر کنشگری ایران و عربستان در …

از جمله بازیگران منطقه‌ای در این بحران، ایران و عربستان هستند که کنش رفتاری … نوشتار حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر تقابل این دو کشور را در بحران یمن مورد بررسی قرار دهد. … این به معنای آن است که هویت یک ویژگی ذهنی در سطح واحد است که ریشه در فهم … در میانه جنگ با بروز برخی فشارهای بین‌المللی، ذهنیت اسلام شیعی بر پایه …

بحران یمن: بررسی زمینه‌ها و اهداف مداخلات خارجی عربستان و …

America argued that by engaging of Iran in the regional level and the regions … در خصوص ریشه‌های اجتماعی این تحوّلات نیز برخی بر عوامل سیاسی همچون نبود … هریک از مؤلفه‌های اجتماعی، ساختاری، منطقه‌ای و بین‌المللی بر شکل‌گیری بحران یمن و … زدن به اختلافات مذهبی مسلمانان و تقویت افراطی‌گری در میان اعضای القاعده یمن می‌باشند.

دلایل خصومت ایران و عربستان سعودی چیست؟

ایران و عربستان سعودی زمانی “ستونهای دوگانۀ” سیاست امریکا در منطقه خوانده … اختلافات ایران و عربستان بیشتر از توسعه طلبی در منطقه منشا می گیرد … و وضعیت حساسی را در سطح منطقه به وجود آورده است، بیجا نخواهد بود که برای ریشه … ایران به خاطر برنامه های هستوی اش، تحت تعزیرات شدید بین المللی قرار داشت، …

اصل مقاله – جستارهای سیاسی معاصر – پژوهشگاه علوم انسانی

… در تشدید بحران در روابط ریاض و تهران را بررسی کرده است. (شکوهی:.

ژئوپليتيک هويت و تأثير آن بر راهبرد امنيتی ايران و …

ژئوپلیتیک هویت، راهبرد امنیتی، ایران، عربستان، جنگ سرد، بحران یمن. واژه های كليدي: … می توان در افزایش تحرك بازیگران منطقه اي و بین المللی مشاهده نمود. … دو کشور نمی توانند بی تفاوت از مجموعه دگرگونی های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه، … منطقه ای«، به بررسی این مساله می پردازد که چرا نیروهای آمریکا از اقدام نظامی مستقیم در …

ماهیت ‌فرقه‌گرایی‌ جدید عربستان ‌سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عربستان سعودی و سایر پادشاهی‌های محافظه‌کار با … در بحران‌های سوریه و عراق در ادامه تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی باشد. … در این راستا، غرب با کمک رژیم‌های محافظه‌کار منطقه که این نظام و نفوذ منطقه‌ای آن را به … به تعبیری روشن‌تر، هویت یک ویژگی ذهنی در سطح واحد است که ریشه در فهم …

تحلیل تنش آفرینی های ایدئولوژیک و سیاسی عربستان …

از سیاست های سعودی ها در منطقه و عامل تمایز و تفاوت با ایران تبدیل شده است. توضیح آنکه تغییر اساسی و ریشه ای در سیاست خارجی عربستان با ابزار هویت، شروع … سیاسی عربستان را در جهان اسالم بررسی خواهیم کرد، پس از آن به تشریح راهبرد فرهنگی … سطح بین الملل بر نقش هنجارهای بین المللی و در سطح داخلی به هنجارهای درون.

سیاست عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی – دانلود فایل …

عربستان سعودی که خود را در مقابل قدرت منطقه‌ای ایران می‌بیند، تحولات سوریه و بحرین … این کشور در دو سطح داخلی و بین‌المللی در مقابل تحولات بیداری اسلامی واکنش نشان … مقالات اين کتاب در پي اين هدف هستند تا با بررسي و پژوهش، ريشه‌هاي نگرش‌هاي … رئالیسم تهاجمی ، ابتدا لازم است بین قدرت بالقوه و بالفعل تفاوت قائل شویم.

عقب‌نشینی بن‌سلمـان از موضع جنگـی – روزنامه دنیای اقتصاد

ترامپ باعث شد تا روابط …

بررسی و تبیین عوامل مؤثر در ایجاد و استمرار بحران سوریه …

… و عربستان سعودی، مهم‌ترین بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که هریک با توجه …

بررسی روابط سیاسی ایران و عربستان طی سه دهه از انقلاب …

بررسی روابط سیاسی ایران و عربستان طی سه دهه از انقلاب اسلامی. … بطور كلي ظهور هر قدرت منطقه اي تغييراتي را در سطح منطقه اي و بين المللي به دنبال دارد. … و نمادين است كه از تفكر تاريخ و تجربيات مذهبي و حكومتي عربستان ريشه مي گيرد. … مربوط به اختلافات مذهبي، مسايل فلسطين، عراق و لبنان را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند.

اصل مقاله 1.58 MB – مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

بررسی روابط سیاسی قطر و عربستان سعودی؛ از تبیین همگرایی. تا گسست … چرخش پارادایمی سیاست خارجی قطر در برخی از سیاست های منطقه ای و در نهایت … قبال عراق نیز به سانِ سوریه بوده است؛ با این تفاوت که محور فعالیت ها و اقدامات قطر به … ادامه، به اجمال، برخی از مهم ترین تشتت ها و اختالفات سیاسی و ریشه ای عربستان سعودی و.

مصاحبه | صباح زنگنه: سیاست “هژمون” عربستان با موانع زیادی …

کارشناس تحولات عربستان اقدامات تهاجمی و توسعه‌طلبانه این کشور را از … در عرصه سیاست خارجی به جایگاه عربستان در سطح منطقه و جهان آسیب زده است. … در شرایط جدید سیاست خارجی عربستان نسبت به دوره‌های قبل قطعاً تفاوت … داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است اما شاخص‌های سیاست‌های نوین عربستان … قیمت ارز و طلا.

اصل مقاله – مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

مذهبی بین گروههای سیاسی در عراق، فساد … عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه.

۴ تحول در روابط ایران و آمریکا/ آیا تهران با ترامپ گفت‌وگو …

روابط ایران و آمریکا در دوران اوباما شاهد چهار تحول بی‌سابقه بود. … کرده، فراز و نشیب‌های روابط ایران و آمریکا و چشم انداز آینده را مورد بررسی قرار داده است. … در این دوره همزمان با مذاکرات ایران و قدرتهای جهانی، ایران و آمریکا در سطح وزرای … منطقه ای بود درحالیکه ترامپ بنزین به آتش اختلافات عربستان با ایران ریخته، …

اصل مقاله 429.59 K – پژوهش های روابط بین الملل

خیزش های عربی در خاورمیانه تاثیرات قابل توجهی بر روابط کشورهای منطقه ای. و فرامنطقه ای … ایران و عربستان و ایران و ترکیه را فراهم آورد و از طرف دیگر گسترش همکاری میان. کشورهایی … نگاهی اجمالی به چالش های امنیتی در خاورمیانه نیز حاکی از سطح … از سوی دیگر بررسی روابط ترکیه و سوریه حاکی از اختلافات دیر پا میان دو کشور.

بازخوانی روابط و مناسبات ایران و عربستان

گزارش حاضر کوشیده است، ضمن بررسی ویژگی های سرزمینی، نحوه سیاستگذاری های خارجی و … در سطح منطقه ای، عربستان از زمان به قدرت رسیدن ملک عبدالعزیز آل سعود و … ورود رقبای جدید به بازارهای بین المللی نفت، با تهدیدات تازه ای مواجه شده است. … اختلاف وجود داشته باشد، سایر کشورهای عربی، صرف نظر از ماهیت و ریشه اختلاف، از …

بایگانی‌های عربستان – صفحه 7 از 32 – شورای راهبردی روابط …

سیاست سدیری‌ها؛ عامل بی‌ثباتی احتمالی عربستان … ریشه‌های معیارهای دوگانه شورای امنیت … امیر عباسی خوشکار: بحران های منطقه ای و بین المللی همواره در چارچوب منافع قدرت‌های بزرگ و با استفاده از … شورا آنلاین – ترجمه: سطح فعلی تولید نفت در ایران محدود و زیر فشار قیمت دیگر … تشدید تنش و اختلاف بین اروپا و آمریکا طی دهه 2020 …

ترور سردار سلیمانی چه تاثیری بر روابط ایران و عربستان دارد؟

بررسی و تحلیل موضوعات سیاسی، اقتصادی و بین الملل و نگاه عمیق‌تر به … که اگر ترور سردار سلیمانی منجر به درگیری بین ایران و آمریکا شود، منطقه خلیج … منجر به کشانده شدن ناخواسته سعودی به درگیری در سطح منطقه‌ای هم شود. … بررسی ریشه‌های اجتماعی مهاجرت ایرانیان … آتلانتیک: تفاوت سندرز و وارن در چیست؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر