PORL

ترجمه مقاله کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی: مطالعه نقش میانجی گری شایستگی‌های متمایز در بازاریاب

بررسي نقش ميانجي گرانه قابليت هاي بازاريابي در رابطه … – …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي نقش ميانجي گرانه قابليت هاي بازاريابي در رابطه بين جهت گيري هاي استراتژيک و عملکرد سازمان: مطالعه موردي در بانک ملي ايران. … گرايي، رقيب گرايي، مشتري گرايي، کارآفريني گرايي، کارمندگرايي و هزينه گرايي به … مندلی: شبکه اجتماعی رایگان برای رصد مدارک علمی از اسکوپوس.

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال 2020-2019-2018 با ترجمه …

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۵ : مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم … بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی.

دانلود ترجمه مقاله کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی …

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ساینس دایرکت (الزویر) در ۷ صفحه در سال ۲۰۱۹ منتشر … کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی: مطالعه نقش واسطه ای توانایی مشخص بازاریابی … سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، اقتصاد اجتماعی، توانایی بازاریابی متمایز.

دانلود مقالات ISI ترجمه شده مدیریت، کسب و کار و حسابداری

اظهارنظرها درباره مقاله راجر لیتون: ” ممکن است … تاثیر آینده نگری بر کارآفرینی: مطالعه موردی ولز در سال 2010 … تاثیر میانجیگری قابلیت های مدیریت فرآیند کسب و کار و زنجیره تامین در تاثیر فناوری … محیط کار و جو: نقش پشتیبانی سازمانی در عملکرد خلاقیت سازمان‌های گردشگری و مهمان نوازی.

مقالات ISI مزیت رقابتی : 142 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

تعیین ترتیب نمایش مقالات … ایجاد مزیت رقابتی از طریق نهادینه سازی نوآوری اجتماعی شرکت ها … نقش میانجی مزیت رقابتی، شهرت و اعتبار و رضایت مشتری … بهتر بودن در مقابل متمایز بودن: تمایز، رقابت و استراتژی های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا … هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری.

مقالات ترجمه شده کارآفرینی و مدیریت کسب و کار : 52 مقاله …

در این صفحه، تعداد 52 مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه … مفهوم سازی و بهره برداری ساختار کارآفرینی اجتماعی … رفتار بداهه کارآفرینان و عملکرد جدید سرمایه گذاری: احتمال وقوع در سطح سازمانی و نهادی … تسهیل توسعه قابلیت های بازاریابی پویا برای شرکت های داخلی و خارجی در یک اقتصاد نوظهور.

اصل مقاله 731.81 K – تحقیقات بازاریابی نوین

این مطالعه با درک نقش و اهمیت بازاریابی داخلی و با توجه به ضعف مطالعات … اجتماعی و فرهنگی، نظير تحولات در طرز تفکر، … سازمان های خدماتی، این سازمانها را به شایستگی ها و. قابلیت … تأثير غیر مستقیم، سهم کارآفرینی سازمانی بر عملکرد … یافته های پژوهش، نقش میانجی گری بازاریابی داخلی … هستند، خود را از رقبا متمایز سازند.

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ با ترجمه …

مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه : نقش میانجی رضایت …

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – دانلود پایان نامه و سمینار …

… پایان نامه نقش ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط در ایجاد هوش بازاریابی · پایان نامه نقش هوش هیجانی، اخلاقی و اجتماعی بر عملکرد مدیران سازمان درصنعت … انسانی با میانجی گری مدیریت استعداد (مطالعه موردی پارک علم و فناوری گیلان) … رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان …

بررسی نقش (…)ی متعالی بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری …

ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي ﻣﺘﻌ. ﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮي. ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ. ﻣﺤﺴﻦ اﮐﺒﺮي. 1* … رﻫﺒﺮي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ. ﻣ. ﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮي. ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ. اﺳﺖ. در. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻗﺼـﺪ … ﻫﺎ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ. ﯽﻣ … ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎي ﻣﺤﻮري، ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ﻫﺎي ﺟﻤﻌـﯽ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ [. ]. 26. ﻣﻮرﮔـﺎن و ﻫﻤﮑـﺎران … ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷـﺮﮐﺖ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد آن را.

پیشنهادهای پژوهش رشته مدیریت – کتابخانه مرکزی دانشگاه

اجتماعی بر عملکرد خلاق … پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی مطالعات بیشتری در مورد روش های متمایز شدن در صنعت …

چاپ – دانشگاه علامه طباطبائی

مطالعه تطبیقی وضعیت پذیرفته شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت … اطلاعات در مدیریت دولتی، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1395/08/15 … در یادگیری سازمانی، شایستگی های متمایز فنی و عملکرد گمرک، پژوهش های مدیریت … قابلیت های کارکردی سیستم اطلاعات بر عملکرد سازمان با نقش میانجیگری ارزش …

Untitled

های کسب و کار و عملکرد صادراتی با توجه به استراتژی محصول می … که مزیت رقابتی نقش میانجیگری مهمی در روابط بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد صادراتی دارد.

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت – بندر امام (…)

رویکرد مزیت رقابتی و بازار محوری بر عملکرد سازمان)مطالعه موردی:اداره کل … عناصر تحلیل مبتنی بر ادراک را نیز پوشش می دهند که در پژوهش های علوم اجتماعی جایگ … مزیتهای نامتجانس قرار دارد که اساساً ایفای نقش متمایز در بازی یا به طور کلی ایفای نقش … با این حال روش استراتژیک بر مبنای شایستگی اخیراٌ با مقاله معروف پراهاالد.

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ – فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت. ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش … ﺗﺒﯿﯿﻦ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﺑﺎزرﺳﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ … ﻧﻮآوراﻧﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺟﺰ آن راﺑﻄﻪ دارد. … ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ … ﺟﻤﺸﯿﺪي، ﺣﻤﺰه. (. 1395. ). ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮي.

THE EFFECT OF MARKETING TACIT KNOWLEDGE …

بازاریابی … نقش میانجی گری ارتباط با مشتری )مورد مطالعه: کارکنان بانک رشید 61 …

اصل مقاله – کاوشهای مدیریت بازرگانی – دانشگاه یزد

ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﻫﻢ … ﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و اﻟﮕﻮ ﺑـﻮدن. ﻣﻲ … ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﺳﻠﻴﻘﻪ و … در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻳﺮاﻧﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ … ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ. و ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﻲ. ﺑﺮ رﻗﺒﺎ … ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و رﺿ – فصلنامه علمی …

اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﺗﺌﻮري. ﻫﺎي … ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎ، ﺗﺴﻬﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي. ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و … ﺳﺎزي، اﻫﻤﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ … ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ … اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ … ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺳ …

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ در – دانشگاه لرستان

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ … اﻟﮕﻮي ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﻮر و روﻳﻜﺮد ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ … و ﻣﻘﺎﻟﻪ ورﻧﺮﻓﻠﺖ. 5 … ي ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ،. ﻣﻨﺸـﺄ. ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺎﻻي. ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ . وي ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ. « … ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺼﻮر ﻓﺮد از ﺧﻮد ﻳﺎ ﭘﻴﻜﺮه داﻧﺶ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻛـﺎر ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺮد … ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻣﻲ … رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺷـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در.

بر اساس رأي جلسه کميسيون بررسي نشريات علمي کشور در …

حوزه عملکرد نهادهاي مردمي، اجتماعي و … ترجمه: گروه مديريت … انتخاب، حمايت از کسب و کار و ميانجی گری.

عنوان مقاله: چکیده – پرتال جامع علوم انسانی

دو جريان متمايز در رويكرد منابع انساني معاصر به چشم مي خورد. … نقش عمده. واحد منابع انساني تسهیل گري است يا اجراي تام و تمام وظايف مربوط به نیروي انساني؟ … اين مطالعه بیانگر رابطه مثبت میان فرهنگ انطباق پذير و کارآفريني سازماني … مديران صف از حیث نفوذ در نگرش ها و رفتارهاي کارکنان، از طريق ترجمه ديدگاه هاي ستاد منابع.

عنوان بررس ی رابطه یم ان فرهنگ نوآور ی و عملکرد … – وزارت …

عملکرد. بازار. ابی. ی. با. نقش. یم. انج. ی. نوآور. ی. بازار. ابی. ی. ) مطالعه موردی … کرونباخ برای متغیرهای فرهنگ نوآوری ، نوآوری بازاريابي و عملکرد بازار … نقـش. فرهنـگ. بـه عنـوان تسهیل گری. مهم. برای. طراحي. و. پیاده سازی. استراتژی ها. ی. موفق … های فردی و اجتماعي باعث افزايش فردگرايي در سازمان و يا تغییر … در مقاله حاضر، جنبه.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

نقش پرلیت در ضربه پذیری بتن های سبک (چکیده)

فصلنامه رفتار حرکتی – مجلات علمی پژوهشی

اقتصادی و خودپنداره بدنی دختران نوجوان: با میانجی گری …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر