PORL

خلا نظام حقوقی نظارت مستمر بر صلاحیت نمایندگان مجلس

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

تمام ارکان و نهاد‌های نظام از قانون اساسی سرچشمه می‏گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و … مجلس شورای اسلامی که وفق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت آن برای قانونگذاری عام … در سطور گذشته بیان شد که نظارت بر مصوبات قوة مقننه از وظایف شورای نگهبان است. … آن دو عبارت‏‌اند از: «تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏» و «انتخاب شش …

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل اجراي ساختمان

در تاريخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازي با راي مجلس شوراي اسلامي وسپس … تبصره 1ـ صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود: … خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و … دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به …

امیرحسین قاضی زاده هاشمی – مشرق نیوز

… بار دیگر خلاء قانون نظارت مستمر بر نمایندگان و بررسی مستمر صلاحیت آنها را نمایان کرد. … فقدان نظارت مستمر بر صلاحیت نمایندگان مجلس شرایط را به گونه‌ای رقم زده که … معان حقوقی رئیس جمهور درباره این شبهه برخی نمایندگان مجلس که “اگر وزیری … قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس:بزرگانی که مصلحت نظام را تشخیص می …

کتاب مجلس دهم و بازیگران کلیدی آن – اطلس جامعه مدنی

مجلس را خانه ملت خوانده اند چون فرض این است که نمایندگان مجلس، عصاره ملت و … در نظام های دموکراتیک،‌ دموکراسی به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محدود نمی شود. … کنار شهروندان، شرایط نظارت مستمر بر فعالیت نمایندگان مجلس و شوراها، را ایجاد و با … مجلس بوده، ولی چرایی شکل گیری چنین ترکیبی، حتما در رد صلاحیت ها خلاصه نمی شود.

خلأ قانون نظارت مستمر بر نمایندگان و بررسی صلاحیت آنها

عدم تأیید صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس که عمدتا به خاطر مسائل مالی بوده است، بار دیگر خلأ قانون نظارت مستمر بر نمایندگان و بررسی مستمر صلاحیت آنها را نمایان کرد. … دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند. … در واقع در چنین وضعیتی نظارت حقوقی با دادگاه صالحه و نظارت سیاسی …

جواد اطاعت در نشست بررسی شیوه تایید صلاحیت … – Magiran

جواد اطاعت که علاوه بر نمایندگی مجلس ششم، سمت مدیرکل مطالعات و تحقیقات سیاسی … نظارت استصوابی از انتخابات مجلس چهارم پرداخت و اصل احراز صلاحیت را مغایر فلسفه … درباره موضوع بررسی صلاحیت ها، حتما باید در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی صحبت کرد. … به هر حال در موضوع بررسی صلاحیت ها، نبود تحزب، یک خلا است.

کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران – فصلنامه علمی …

ﺑﺮداري و وارد ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت … ﺗﻮان ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎ … اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻸ. ﭘﯿﺶ. ﮔﻔﺘﻪ را ﭘﺮﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﮔﺮ ﻧﻈﺎرت را ﺻﺮﻓﺎً اﻃﻼﻋﯽ و ﭘﺴﯿﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ، ﺑﺎ اﺻﻄﻼح … ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد آزادي ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎم ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﺣﺬر. ﻧﻤﺎﯾﺪ. … ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ. ﮐﻨﻨﺪه (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻇﺮ) و دادن رأي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن(.

گروه حقوقی گلپارس وکیل پایه یک دادگستری/مشاوره حقوقی

گروه حقوقی گلپارس باهمکاری جمعی از وکلای پایه یک دادگستری وقضات بازنشسته واساتید دانشگاه شمارا … خلا نظام حقوقی نظارت مستمر بر صلاحیت نمایندگان مجلس.

ساختار و وظایف شورای نگهبان – YJC

به طورکلی عزل و نصب این اعضا نیز توسط مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه … از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند که به طور خلاصه … در این زمینه شورای نگهبان خود مستقیما بر صلاحیت نمایندگان نظارت می‌کند.

ﻲ ﻧﻈﺎﺭﺗ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺠﻠﺲ – مرکز پژوهش های …

۷۷۵۷. ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ. ﻣﺎﻩ. ١٣٨۵. ﺩﻓﺘﺮ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ. ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ. ﺻﻼﺣﻴﺖ. ﻧﻈﺎﺭﺗ. ﻲ. ﻣﺠﻠﺲ … ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ. ﻫﻴﺄﺕ … ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ … ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﻣﻘﺎﻣـﺎﺕ ﻋـﺎﻟﻲ … ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺁﺗﻲ ﻣﺠﻠﺲ.

سرنوشت قانونگذاران پس از ردصلاحیت – اردبیل

عدم تائید صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس که عمدتا به خاطر مسائل مالی بوده است، بار دیگر خلاء قانون نظارت مستمر بر نمایندگان و بررسی مستمر صلاحیت آنها را نمایان کرد. … دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند. … در واقع در چنین وضعیتی نظارت حقوقی با دادگاه صالحه و نظارت سیاسی …

تحقق وحدت ملی با انتخابات آزاد و رقابتی – ایرنا

انتخابات در نظام مردم سالاری ایران یکی از مولفه‌های اصلی مشارکت عمومی مردم همراه با … خلأ ناشی از آن را پر کرده و باعث تحقق فلسفه انتخاب در یک نظام سیاسی شود. … پیش از این انتخابات، مجلس چهارم با رد صلاحیت ۵۸ نفر از نمایندگان ادوار که ۴۰ … نظارت خود را مستمر می‌داند چرا این موضوع در ماه‌های پایانی کار مجلس مطرح …

دست دراز شورای نگهبان؛ هم حق رد صلاحیت، هم ″نظارت مستمر – …

یک نماینده دیگر مجلس نیز رد صلاحیت نمایندگان کنونی را با … مجلس رد صلاحیت شده است، با پیشنهاد نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان … چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشود، بر آسیب‌پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.

وظايف مجلس خبرگان (…)ى

1295؛ سيد جلال الدين‏مدنى، حقوق اساسى در جمهورى … سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان، در تعيين (…) يا شوراى (…)ى، روشن … رياست جمهورى و ارگان‏هاى وابسته به آن، نظارت استصوابى مستمر و فراگير دارد، بايد به

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر