PORL

دیالیز در مسمومیت با لیتیوم

همودیالیز برای مسمومیت با لیتیوم – مرکز همکار کاکرین ایران

پیشینه نمک‌های لیتیوم، خصوصا لیتیوم کربنات، به کرات برای درمان اختلال دوقطبی و مانیا استفاده می‌شود. مسمومیت با لیتیوم، که در نتیجه کاهش حذف کلیوی آن، …

مسموميت با ليتيم • تظاهرات بالينی – دانشگاه علوم پزشکی …

تعيين فراوانی عاليم بالينی مسموميت با ليتيم در بيماران بستری شده در بيمارستان رازی … همه ی بیمارانی که دیالیز شدند با عالیم نورولوژیک مراجعه کردند.

اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺎﻟﻴﺰ و ﻫﻤﻮﭘﺮﻓﻴﻮژن در درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

دﻳﺎﻟﻴﺰ. 194. ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت ﻫﺎ، اﺗﺎﻧﻮل، ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷ .ﻨﺪ. داروﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﻪ وزن. ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ … ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻖ در درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﭙﺮوﺑﺎﻣﺎت، ﺗﺌﻮﻓﻴﻠﻴﻦ و ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

مسمومست لیتیوم – رازی

۲ و ۳. اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. لیتیوم برگرفته از کلمه یونانی lithos به معنی. سنگ بوده و در سال ۱۸۱۸ … مسمومیت با لیتیوم را می توان به سه دسته اصلی … بنابراین ۶ تا ۸ ساعت بعد از دیالیز بررسی. مجدد سطح …

اقدامات درمانی در برخورد با مسمومیت ها

برنامه کلی در برخورد با مسمومیت ها : کاهش جذب ، افزایش حذف ، خنثی سازی سم … جز در موارد مصرف ترکیبات آلی/ فلزات سنگین/ آفت کش ها / اسیدها و بازها/ لیتیوم و … ساده و اسیدی، تعویض خون، دیالیز صفاقی، پلاسمافرزیس، بای پس قلبی عروقی و .

– – ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺎ ﻣﻴﺖ ﻣﺴﻤﻮ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻴﻦ ﻛﺎر ﻳآ Nursing Interve

8. وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ،. ﭘﺎﻟﺲ. اﻛﺴﻲ.

لیتیوم – اندیشه سلامت روان

لیتیم یکی از داروهای روانپزشکی است که بیش از ۴۰ سال است که برای … مسمومیت با این دارو با سطح خونی برابر یا بالاتر از ۵/۱ میلی اکی والان در …

پروسیجرهای مسمومیت

پاکسازی مسمومیت لیتیوم. مراحل انجام کار … در صورت نارسایی کلیوی در صورت دستور پزشک بیمار را دیالیز می کند. ۱۴. در صورت …

رواندرمانی Psychotherapy – مسمومیت با لیتیوم و موارد بیش …

مسمومیت با لیتیوم و موارد بیش مصرف آن. … در نتیجه غلظت لیتیوم افزایش یابد؛ در این موارد دیالیز مکرر ممکن است ضرورت یابد. پس از تصفیه …

عوارض کليوی ناشی از مصرف ليتيوم – bpums

میراولیائی, امیر ابراهیم and شاسب, الناز and قائلی, پدیده (2014) عوارض کليوی ناشی از مصرف ليتيوم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران …

لیتیم کربنات – LITHIUM CARBONATE – ویستا

نام فارسى, ليتيم کربنات … توضيحات دارو, عوارض جانبي: … از حد دارو: تحريک استفراغ يا لاواژ، باز نگهداشتن راه هوائي، عملکرد تنفسي؛ دياليز براى مسموميت شديد.

لیتیوم کربنات Lithium Carbonate | مدپلاس

اطلاعات دارویی لیتیوم کربنات: درمان٬ عوارض جانبی٬ تداخل دارویی٬ موارد و … به طور کلي ، پس از دياليز يک افزايش واجهشي سطح سرمي دارو، ناشي از …

اصل مقاله 438.91 K – طب و تزکیه

آشنایی گروه پزشکی با مسمومیت های شایع دارویی و علائم و نشانه های ویژه مسمومیت ها با تكيه … ادم ریه مسمومیت با ليتيوم مشاهده می گردد. … عامل سمی همچنان ادامه دارد، دیالیز کاربرد داروهای مقلد سمپاتیک مثل آمفتامین و درمان با ضد سم اختصاصی ممکن است.

شارکول فعال شده – سامانه پژوهان

در حال حاضر هم شارکول ساده و هم در ترکیب با سوربیتول جهت درمان موارد مسمومیت در کشور ما … الکل، اسیدهای وقلیاها، آهن، لیتیوم،منیزیوم و نمکهای سدیم و پتاسیم تمایل به … وریدی مصرف شده اند موثر است و می تواند حذف دارو را از طریق مکانیسمی که دیالیز …

Untitled

است (مانند مسمومیت با فلزات شامل لیتیم یا آهن، مسمومیت با اسیدهای معدنی و … دارو از روده که به آن دیالیز گوارشی Gut dialysis نیز می گویند) و نهایتا کاهش جذب.

لیتیوم کربنات(Lithium Carbonate) – محصولات سالم و …

شدت مسمومیت با لیتیم با غلظت سرمی آن متوازن است، به طوری که: … به طور کلی ، پس از دیالیز یک افزایش واجهشی سطح سرمی دارو، ناشی ‏از ذخایر …

سمیت لیتیوم: انواع، علل و درمان – Intresting articles – …

برخلاف مسمومیت با لیتیوم حاد، بیماران مبتلا به سمیت لیتیم مزمن احتمال کمبود … در غیر این صورت، یک سری از درمان های دیالیز ممکن است برای پاک کردن لیتیوم …

Mood stabilizer drugs

قبل از تجويز ديورتيک ابتدا کاهش دوز ليتيم به نصف و پس از. 5. روز کاهش دوز، شروع … درمان مسموميت با ليتيوم.. قطع لیتیوم. … دیالیز مکرر.. بهبود عصبي …

کربنات لیتیوم – آموزش بیمار – آموزش پرستار

معرفی دارو کربنات لیتیوم، داروی کربنات لیتیوم چیست؟ ، عوارض دارو کربنات لیتیوم ، کاربرد دارو کربنات لیتیوم.

ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

3 … ﭘﺎك ﺳﺎزي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻟﻴﺘﻴﻮم … دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 14. در ﺻﻮرت ﻫﻴﭙﺮﺗﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻮﻳﻪ و ﻛﻴﻒ آب. ﺳﺮد درﺟﻪ ﺣـﺮارت را. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آورد . 15.

كتاب پرستار و دياليز

دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺮف آزاداﻧﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﺳﺪﯾﻢ، و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻣﯽ ﺷﻮد … ﮐﺎﯾﮑﺴﺎﻻت. ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﻘﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد در ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﻣﻮاردي از ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻠﻮﮐﺰ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ … ﺳﯿﺘﺎﻟﻮﭘﺮام، ﻟﯿﺘﯿﻮم، ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﯿﺘﺎل، دﯾﺎزﭘﺎم،. اﮔﺰازﭘﺎم، ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﻫﺎ، …

مسمومیت با لیتیوم – سبز و سالم

مسمومیت با لیتیوم عارضه بسیار خطرناکی است و میتواند کشنده باشد بنابراین … اگر سطح سرمی لیتیوم از چهار meq/1 بالاتر باشد ،انجان همودیالیز …

کتابچه داروهای اورژانسی

مانند مسموميت با ارگانو فسفره ها يا تماس با گازهاي سمي اعصاب … ايزوفلوران ، هالوتان ، آنتي بيوتيك ها ، كنيدين ، ليتيم ، سولفات منيزيم … در مسموميت با اين دارو بايد مصرف دارو قطع و از دياليز استفاده شود و ادامه درمان با فني توئين و بنزوديازپين ها …

موارد منع مصرف و تداخل دارویی قرص ناپروکسن | ساعد نیوز

… تسکین درد استفاده می‌شود. تهوع، دردهای شکمی و خونریزی گوارشی از عوارض قرص ناپروکسن است. … همودیالیز بی تأثیر است. تصویر … ناپروکسن ممکن است کلیرانس کلیوی متوترکسات و لیتیم را کاهش دهد. این دارو ممکن است …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر