PORL

سیدنا ابوبکر صدیق رشته هیچ گاه احتلام نشده است

احتلام – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

احتلام یک امر طبیعی است که طی فعل و انفعالات بدن رخ می‌دهد و می‌تواند گاه تا یک ماه اتفاق نیفتد یا حتی در یک هفته دوبار روی دهد. خارج شدن منی در خواب امری اجتناب …

أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسلام

امام ترمذی از عائشهل روایت کرده است که روزی ابوبکر صدیق به محضر مبارک … زرکشی می‌گوید: «جزء عائشهل هیچ یک از زنان پیامبر پدر و مادرش مهاجر نبودند و همچنین … آن گاه رسول خدا ج از بریره سؤال كرده بود كه آیا از عایشه با مورد مشكوكی مواجه شده است؟ … که سیدنا عثمان س خود آن را روایت کرده و از همه روایات صحیح‌تر می‌باشد چنین آمده است: …

مطاعن ابوبکر

که پیغمبر ( صلی الله علیه وآله ) هیچ گاه ابو بکر را بر امری …

ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﻴﺎء : ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب

ﺁن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﺼﻄﻔﻮی ، ﺁن ﺑﺮهﺎن ﺣﺠﺖ ﻧﺒﻮی ، ﺁن ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺪﻳﻖ ، ﺁن ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺁن ﻣﻴﻮﻩ دل اوﻟﻴﺎء ، ﺁن … را در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﺎت ﺑﺮﺁورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رود ﺗﺎ هﻴﭻ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ، اﻻ ﻣﺎﺷﺎء اﷲ واﻗﻒ ﻧﮕﺮدد ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻴﺎن … او ﺁن ﺑﻮدی ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻩ اﺳﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪی و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻩ ﺑﻔﺮوﺧﺘﯽ و در وﺟﻪ ﻗﻮت ﺻﺮف ﮐﺮدی و ﺑﺪان اﻓﻄﺎر ﮐﺮدی و … از دوﺳﺘﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﭼﻨﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ از ﻣﻦ زاﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدی هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﺪ.

فتوح البلدان

. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺷﺘﻪ. ﻫﺎ. ﯼ … ﺳﲑﺓ ﺳﻴﺪﻧﺎ. ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ. ). ۳(. ) ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﳕﺎﺯﻫﺎ. ﯼ. ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻳ. ﮏ. ﺩﻭ ﺭ. ﮐ. ﻌﺖ ﺑﻮﺩ، ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﺮ.

اختلاف چرا

6ـ عمر رضی الله عنه هیچ بدعتی را در نماز تراویح به وجود نیاورده است، او سنت … و به ما دستور داده شده است تا از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و خلفای راشدین رضی الله عنهم پیروی نماییم. … دلیل آن حدیث سیدنا عمرـ رضی الله عنه ـ است که فرمود در جاهلیت نذر کردم تا شبی در … 2 = ابوبکر صدیق پدر عایشه صدیق رضی الله عنهما .

ویرانگری ها و خیانت های مدعیان تشیع در اسلام

خويشاوندي و دامادي بين ابوبكر صدّيق و عمر و عثمان و آل بيت() 131 … به ميدان عمل در آورده است، و اين كتاب براى بيان اين حقيقت نوشته شده است، و لهذا از كسانى … فقط تا توانسته ام درهاى گرانقدر آنها را در يك رشته جمع نموده و چون دانه‌هاى يك تسبيح در … و ليث بن ابراهيم گويد كه: من شيعيان اوليه را ديده‌ام و به هيچ وجه على را بر ابوبكر و عمر …

تحفه اثنا عشری

اين رساله‌اى است در كشف حال شيعه و بيان اصول و مآخذ مذهب ايشان و طريق دعوت ايشان ديگران … مذاهب در فروع مذهب اصول را هيچگاه تبديل نكرده‌اند و نقل و تحويل در اركان مذهب خود جايز نداشته‌اند و … سر خفی درين واقع در كار است و نيز در حديث هجرت وارد شده كه خليفه اول ابوبكر صديق رضي الله … قال فمن بعد مضي النبي * سيدنا بالحجج المقمعه.

ﺗﺬﮐﺮة اﻷوﻟﻴﺎء

از ﭘﻴﺮان ﺻﺪﻳﻖ و ﻓﺎروق و از ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ و اززﻧﺎن ﻋﺎﻳﺸﻪ از دﺧﺘﺮان ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺿﯽ … ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . ﮔﻔﺖ. : ﻳﺎ ﺑﺎﺳﻠﻴﻤﺎن ! ﺗﻮ زاهﺪ زﻣﺎﻧﻪ اﯼ . ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ . ﮔﻔﺖ. : اﯼ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ … و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮب هﻴﭻ ﻗﺒﻴﻠﻪ را ﭼﻨﺪان ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ دو ﻗﺒﻴﻠﻪ را … ﺧﻠﻴﻞ ﺧﺪاﯼ ﺑﻤﺮد، ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻤﺮد، اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻠﻴﻔﻪ وﯼ ﺑﻤﺮد،ﻋﻤﺮ ﺑﺮادرم ﺑﻤﺮد و دوﺳﺘﻢ ﺑﻤﺮد وا … ﮐﻼﻓﻪ اﯼ رﻳﺴﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻢ و از ﺁن ﻗﻮﺗﯽ ﺳﺎزم.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر