PORL

مقاله3167:دستاوردهای انقلاب اسلامی

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین هر چه بیشتر آن، از موضوعات مهم و ضروری در عصر حاضر است؛ از این رو، این مقاله در صدد است مهم ترین …

دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیدگاه امام (…) (ره)

یکى از نخستین و مهم ترین دستآوردها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى بود. دستآورد یاد شده، مسئولیت و وظیفه “نگهبانى از انقلاب و دستآوردهاى آن” را نیز بر عهده گرفت.

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران(برگرفته از بیانات (…) …

این پژوهش درصدد است دستاوردهای انقلاب اسلامی را از منظر (…) معظم انقلاب دسته بندی و ارائه کند.

دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیدگاه امام (…)(ره) – ديگران

یکی از نخستین و مهمترین دستاوردها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. دستاورد یاد شده، مسئولیت و وظیفه «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» را نیز …

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر