PORL

نظارت استصوابی با حذف “غیر خودی‌ها” موجب تجمع ثروت و قدرت در طبقه حاکم می‌شود

مطالعات آمریکا – Telegram

چرا فکر می کنیم فقط با رای دادن و تظاهرات می توانیم دهان آمریکا را مورد عنایت قرار … مطابق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه توسط شخص (…) انتخاب می‌شود. … نظارت استصوابی با حذف “غیر خودی‌ها” موجب تجمع ثروت و قدرت در طبقه حاکم و فساد می‌شود

@esfandiarkhodaee – صفحه پیام کانال – timeline

احتمالا چین در مذاکرات تجاری با آمریکا منعطف‌تر خواهد شد و این به معنی یک دستاورد … تبلیغات پذیرفته می‌شود (بخصوص مرتبط با علوم انسانی و سیاسی) … نظارت استصوابی با حذف “غیر خودی‌ها” موجب تجمع ثروت و قدرت در طبقه حاکم می‌شود ✍ محمد …

@esfandiarkhodaee – Page de message de la chaîne

تبلیغات پذیرفته می‌شود (بخصوص مرتبط با علوم انسانی و سیاسی) … نظارت استصوابی با حذف “غیر خودی‌ها” موجب تجمع ثروت و قدرت در طبقه حاکم می‌شود ✍ محمد …

@EsfandiarKhodaee – Channel statistics مطالعات آمریکا …

تبلیغات پذیرفته می‌شود (بخصوص مرتبط با علوم انسانی و سیاسی) … نظارت استصوابی با حذف “غیر خودی‌ها” موجب تجمع ثروت و قدرت در طبقه حاکم و … نظارت استصوابی قدرتی افسانه‌ای در اختیار طبقه حاکم قرار میدهد تا با سلیقه …

@EsfandiarKhodaee – Kanal statistikasi مطالعات آمریکا …

تبلیغات پذیرفته می‌شود (بخصوص مرتبط با علوم انسانی و سیاسی) … نظارت استصوابی با حذف “غیر خودی‌ها” موجب تجمع ثروت و قدرت در طبقه حاکم و … نظارت استصوابی قدرتی افسانه‌ای در اختیار طبقه حاکم قرار میدهد تا با سلیقه …

«مولاوردی» سرلیست می‌شود؟/پاسخ تُند داماد روحانی به اظهارات …

تیتر‌هایی مانند: اگر موسویان جای روحانی بود با برجام چه می‌کرد؟ … گفت: آخرین حرکت میدانی جریان‌های مردمی و وابسته به حزب الله تجمع مقابل … یک موضع‌گیری چنین واکنش‌هایی نشان داده می‌شود و موجب این اتفاق شده است. … عضو شورای نگهبان: از نظارت استصوابی کوتاه نمی‌آییم … فیلترینگ طبقه بندی شده خخخخخخ .

نظم از برون و نظم از درون

«طبقه بندي نظام سياسي كشورها،اتحاديه هاوسازمانهای بین المللی براساس … در نظم بروني حاكمان با وضع قوانين شخصي،به تحكيم بنيادهاي نظام خود مي پردازد. … قادرند با نظام شورايي و با نظارت اجتماعي امور عمومي خود را سازماندهي كرده و براي جامعه خود … در ساختار حاكميّت شده و اسباب حذف حاكمان از قدرت را فراهم كند با انسداد روبرو ميشود.

محمد توسلی، دبیر کل نهضت آزادی ایران در تشریح … – روزنامه …

چون یک حزب سیاسی می‌تواند با دریافت مجوز تجمع، حامیان خود را کنترل … و در جامعه ما، یعنی هم در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت سیاسی و هم در عرصه … و برخی از مطالبات و وعده‌های مطرح در انقلاب که قرار بود در جامعه حاکم شود را نمی‌بیند». … مشکل دیکر تفسیر نظارت استصوابی در قانون اساسی است که نیاز به اصلاح دارد.

332 – سازمان فدائیان(اقلیت)

کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم اند ! دستمزدهای … به نفع شورای نگهبان و نظارت استصوابی، عقب. نشینی کردند … حذف میکنند و از سوی دیگر ابزارهای تبلیغاتی … تولیدی، صاحبنظران طبقه حاکم، مكررا “به بحث … منافعشان بایک قدرت امپریالیستی وانحصارات به موجب قرارداد نفتی توسعه میادین نوروز و.

جبهه تحریم: مجموعه ای از اعلامیه های تحریم انتخابات

هم میهنان گرامی با توجه به در پیش بودن نمایش انتخابات برای تعیین اعضای … جناح حاکم از قبل قابل پیش بینی میباشد در واقع شورای نگهبان با نظارت استصوابی … مسلط در ساخت قدرت، از امكان حضور در عرصه رقابت انتخاباتی، محروم و حذف شده‌اند. … با آن که با رأی مردم انتخاب می شود در اساس یکی از دستگاه های بوروکراسی طبقات …

ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﮐﺎﺭﮔﺮﻱ – حزب کمونيست کارگری

ﺧﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺭﺍﺩﻳﮑﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻱ، ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ ﮐﺎﺭﮔﺮﻱ، ﺟﻨﺒﺶ. ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ … ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ. ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺸﺪﻩ …

مقالات توفان (ارگان مرکزی حزب کار ایران) | اشتراک eshtrak

برای ارتجاع بینالمللی امپریالیستی امکان نظارت و پائیدن صد در صد تروریستها … نه نابودی ایران، بلکه همکاری با ایران برای حاکمان قطر نویدبخش است، بهویژه اینکه … از فردای انقلاب اکتبر جنبش کمونیستی در ایران رو به قدرت نهاد و امپریالیسم … این پرچم یگانه مرکز تجمع وفاداران به جهان‌بینی و آرمان‌های طبقه کارگر ایران است.

اﻗﺘﺪارﮔﺮاﻳﺎن – ketab farsi

ﯼ ﭘﻴﺎم داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭼﻪ ﺧﻄﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ هﻴﺌﺖ ﻧﻈﺎرت، وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎ ﺁن. ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ. ﯽ. آﺮد … ﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﺣﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از رﻧﮓ و ﻧﮋاد و ﻋﻘﻴﺪﻩ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﺁﻧﺎن … ﺳﺮآﻮب و ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ و اﻣﺜﺎل ﺁن … اﻳﻦ دو ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺤﺼﺎرﯼ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎن در ﻣﺼﺎدر ﻗﺪرت … هﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﺎن و ﻳﺎ اﺑﺮاز. ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ. هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺟﺒﻬﻪ. ﯼ. « ﻏﻴﺮ ﺧﻮدﻳﻬﺎ. ».

مراسم پوززنی – حضور خلوت انس

انگار دارند با امریکا مجادله می‌کنند، مراسم روکم‌کنی است. … زمان الغاء قانون استصوابی و محرومیت زنان از كاندیداتوری ریاست جمهوری حمایت … که با به قدرت رسیدن آقای رفسنجانی چیزی تغییر می کند دلیلشان چیست؟ … و غیر خودیها هلاک نمی تواند جنایتکار نباشد و هردوشان همین حرف را می زنند. … مافياي قدرت و ثروت دارد؟

عصرنو « سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

اين روند را مي‌توان در بسياري از شئون عملكرد حاكميت وابسته به جريان قدرت به راحتي … درواقع عده‌اي با هدف سرنگوني دولت خاتمي و با عنوان حذف مخالفان بالقوه نظام و … به همين دليل از نشر روزنامه‌هاي مؤثر اصلاح‌طلبان ‌جلوگيري مي‌كند، مانع ايجاد تجمع و … و ائتلاف مذكور با فهرست 24 نفره در انتخابات شركت كرد، نظارت استصوابي براي …

تحلیل ِتقی‌‌ آزادارمکی/ چرا جامعه‌ بستر اعتراضات متکثر شد؟ …

ما در ساحت جامعه به یک جامعه فربه متکثر رسیده‌ایم ولی در حوزه سیاسی با چالش پاسخ به … و از آن طرف گروه‌های متعدد، از طبقه متوسط ایرانی گرفته تا لایه‌هایی اجتماعی دیگر در شهرهای … تا جایی که دوره دوم احمدی‌نژاد با حذف رقیب شروع می‌شود، همه دیدند که از دل این … انتخابات هم با نظارت استصوابی شورای نگهبان و تفسیر به رأی، عملا قدرت …

March 2018 Archives – Gooya News

این همان «مشت گره کرده» ترامپ است که موجب شد مشاوری هم‏چون جان بولتون را به … معترضان که اعتراض خود را از چهارشنبه با تجمع در برابر مرکز صدا و سیمای … سلب اختیار می‌کنند تا بدون هیچ مانعی قدرت و ثروت خود را گسترش و دوام بخشند. … انتخاتی مردم بزند؛ از نظارت استصوابی گرفته تا ردصلاحیت‌های خارج از عرف …

بهمن ۱۳۸۸ – اسلام سیاسی

وي در رهنمودي به هواداران خود_ آشوب طلبان و اوباش خياباني – با تأكيد براين كه … فراخوان انها پرداخت و مدعي شد كه راهپيمايي و تجمعات مسالمت آميز حق مردم است. … نتيجه آن كه نهضت به اصطلاع آزادي و افراد چون موجب گمراهي بسياري از كساني … اين گروهك و گروهك موسوم به شوراي ملي صلح با نظارت استفان هادلي مشاور امنيت …

02/24/11 – سبز یعنی وطن

آیا قدمی برای ایجاد پیوند میان طبقه کارگر با جنبش سبز برداشته ایم؟ … داری با مردمی که در کف خیابان رفتن دیکتاتور را مطالبه میکنند، نیست و بر فرض متحقق … و تجمعات مسالمت آمیز مردم تضمین نگردد و بساط نظارت استصوابی برچیده … ایران باشد و نه نتیجه ی قهری این انگاره یا حتا مناسبات حقوقی حاکم بر آن.

06/12/2005 – 06/19/2005 – Iran Election [khabarnameh]

مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با … خطر فاشيسم و از ميان رفتن نقش مردم و خطر حذف جمهوريت را با هر نام و … تقویت این احتمال می شود که نهادهای موازی اقتداگرا در صددند یک کاندیدای … می‌دانم که ساختار حکومت فعلی ايران به شکلی است که امکان حضور غير خودی‌ها را در ساختار قدرت نمی‌دهد.

مـهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش سوّم تحلیل ها و آخرین … | …

این روز ها درون مورد جایگزینی “گفتمان اصلاح طلبی” با “گفتمان انقلابی” درون … هر دو سو کوشش مـیشود که تا “خشونت پرهیزی”، “پاسیفیسم درون و خشونت زایی درون طرف … اساسی” کـه با حذف واژه های “(…)ی”، “ولایت فقیـه” و “ولی فقیـه” از فرهنگ سیـاسی … بـه عنوان نمونـه، تمرکز بر لغو نظارت استصوابی و خواست اصلاح قانون انتخابات …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر