PORL

هر كس به آزادي بي قيد و شرط اعتقاد دارد در خيابان مدفوع خودش رو بگيره

هر كس به آزادي بي قيد و شرط اعتقاد دارد در خيابان مدفوع خودش …

اولین مصاحبه محمدعلی … هر كس به آزادي بي قيد و شرط اعتقاد دارد در خيابان مدفوع خودش رو بگيره.

صحبت های جنجالی روحانی در 22 بهمن – آریا ویدئو | فوری

هر كس به آزادی بی قید و شرط اعتقاد دارد در خیابان مدفوع خودش رو بگیره. ۱۳۹۸/۱۱/۲۲; ساير ويدئوهاي خبري. تازه ترین ویدئوها. پرسپولیسیا لایک …

حماسه تجلیل و تشیع شهید هادی طارمی-بخش سوم – آریا ویدئو

هر كس به آزادی بی قید و شرط اعتقاد دارد در خیابان مدفوع خودش رو بگیره. ۱۳۹۸/۱۱/۲۲; ساير ويدئوهاي خبري. تازه ترین ویدئوها. پرسپولیسیا لایک کنن^_^. ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ …

آقا اجازه هست خانمتون رو نگاه کنم!!؟؟ | انجمن گفتگوی دینی

یک خانومی در خیابان چه باشوهر چه بدون ان پوشش رنگی بدون چادر آرایش کرده دارد به … به تعبیر دیگر اگر در عرصه اجتماع، قائل به آزادی بی قید و شرط شویم، تزاحم آزادی‏ها … بحث اینکه اعتقادات بر روی شعر است یا این چیز ها رو من نمیدونم کجا اشاره کردم به این چیز … برای کسی هم که قرآن و دین اتفاق مهمی هست میتونه نادیده بگیره این هارو

مثل یک کابوس ما را به رویا می بری پشت ردت تا کجا ما را به

آزادی تنها این نیست که بانوان پوست تن را بی‌ هیچ حجابی به بوسه‌ آفتاب کنار دریای … ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ آن ﮔﺮﮒ زبان بسته ﺧﻮﻥ می رود تا به دست خودش کشته می شود … در همان روز اعلام کرد: هر کس شب گذشته به خزانه آمده در امان است او مى تواند نزد من بیاید، من … می دانم اما یک شرط دارد و وزیر نشنیده شرط را می پذیرد چوپان می گوید تو باید مدفوع خودت …

اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺎت ﺧﻠﻘﻴ

ﺎﻳﻲ ﺑﺮده اﻧﺪ ، وﻟﻲ اﻋﺘﻘﺎد دارد اﻳﻦ ﻋﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻲ ﺧﺒﺮي از ﺗﺎرﻳﺦ … ر ﺗﻘﺪﺳﻬﺎي ﺻﻮري وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ روي ﺧﻮدش و دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻲ آورد … ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي اﻳﺮاﻧﻴﺎن را، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻓﻜﺎر آزادي ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد، ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﻳﺶ. ﻗﺮار داد … اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و وﺳﻂ ﺧﻴﺎﺑﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲ … در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻫﻢ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.

استفتاءات آيت الله علي حسيني سيستاني – قائمیه

برداشتن موي صورت، و باريك كردن ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمي شود به شرط آنكه از … ضمن عقد شرطي با اين مضمون وجود دارد كه، هر گاه زن ومرد بخواهند از هم جدا شوند مرد متعهّد … لطفاً حكم چت كردن با شخصي كه از جنسيت او بي اطلاع هستيم را بفرمائيد. … آيا اعتقاد به واجب كفايي بودن نماز صبح انكار يكي از ضروريات اسلام محسوب مي شود؟

شرم

و در ﺟﻮﯼ ﺧﺎﮎ ﺁﻟﻮدﯼ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪ ﻣُﺮد و ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﻮاهﺮ ﺑﯽ ﺷﺮم ﺑﻪ او زهﺮ ﺧﻮراﻧﺪﻩ. اﻧﺪ ﺗﺎ راز ﺁن … اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ، اﺛﺮ ﺗﺎ اﻧﺪازﻩ اﯼ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ … ﻧﺪاﺷﺖ، ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن هﺮ ﮐﺲ هﺮ ﭼﻘﺪر هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺪود ﺑﺎز ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎ ﻋﻀﻼت ﮐﻮﻓﺘﻪ و … ﻣﺎﻧﯽ از هﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺁزادﯼ او ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ، و ﻓﻮﻻد ﺷﮑﺴﺖ، زﺑﺎن ﺧﻮدش را هﻢ ﺑﻪ ﺗﻴﺰﯼ ﺗﻴﻎ ﮐﺮدﻩ … ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﯽ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط او اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ؟

آسیب شناسی چهره ها درباره اغتشاشات – روزنامه خراسان

دارد. به مسئوالن بگویید هم قیمت راکم کنند. و هم آن را قسطی کنند تا افراد بی پول بتوانند. ماشین شان را … جمهور آمریکا سیاست حمایت بی قید و شرط.

۷۴ ۲ faryad22 ‫ بیش از ۷ سال پیش سلام بر یزید درود بر شمر‬ …

چه جور مشت و لگذی بوده مه بعدش زینب سخنرانی کرده و یزید رو به لجن کشیده … داره به عنوان نمادین از اینها استفاده میکنه که به نوعی انتقاد خودش رو برسونه. … اين توهينات به اعتقادات تو بالاترين نتيجه اي جز جدا كردن قشري از هموطنان معتقد و آزادي خواه از … من و شما و هر کس دیگه آزادیم در مورد هر عقیده و هر کس و هر چیزی هر نظری را که داریم …

ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎ

ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﻫﺮﻛﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﺩ ﻳﺎ ﮔﻤﺎﻥ ﻛﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﺷــﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﻯ … ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻰ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻋﻠﻢ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﻴﺐ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. 4ـ ﻣﺮﺍ ﻣﻰ ﺑﺨﺸــﻴﺪ ﻛﻪ … ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﻰ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻠﻰ … ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ، ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣُﻬﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺰﻧﺪ، ﻭ ﺩﺭ.

ﻣﻄﺎﻟﺐﺟﺎﻟﺐوﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ

ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎور ﻛﻨﻴﺪ دﻳﮕﺮان وﻇﻴﻔﻪ اي در ﻗﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻌﺎدت ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﻮد اوﺳﺖ . ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ ﻗﺪردان. ﻟﻄﻒ دﻳﮕﺮان … و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺴﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي در ﺧﺖ رو ﺑﺮﻳﺪو ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮد ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزه.

رساله حضرت آیت اله العظمی (…) ای (مدظله) – مسجد الجواد

تقليد، ادله شرعي دارد و عقل نيز حکم مي‏کند که شخص نا آگاه به احکام دين بايد به … با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که … س 36: آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدي … مخرج مدفوع را به دوگونه مي‏توان تطهير کرد: اول آنکه با آب بشويد تا نجاست زائل …

ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺪر

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد. ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺪر. ﺑﻪ. ﭘﺴﺮ. )1 (. ﻫﺮﻣﺰ اﻧﺼــﺎري. ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ . 16 … از وﻗﺘﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اي، ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻗﺒـﻞ از آن، ﺑﻲ ﻛﺎﻏﺬ … ﻫﺮ ﭼﻴﺰ و ﻫﺮ ﻛﺲ، دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻪ ام و ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﺘﻘﺎد … ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮدش و از زﻧﺪﮔﻲ اش زﻳﺎد ﺗﻮﻗﻊ دارد … رو ﭘﺎي اوﻟﻢ را در ﺟﻮي ﭘﻬﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎﻟﺶ … ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ آﻣﺪم آرزوﻳﻢ. اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ. ” “ او. ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ . ﭘﻴﺶ ﭘﺪرش رﻓـﺘﻢ اﺟـﺎزه اش را. ﺑﮕﻴﺮم، ﮔﺮﻓﺘﻢ.

شاخصه‌هاي جامعه منتظر ظهور – موسسه آینده روشن

هر کس امام خود را بشناسد و پیش از قیام صاحب این امر (امام مهدی ) از دنیا برود، مثل کسی است … از این رو محبت پیامبر و محبت امیرمؤمنان و محبت هر کاملی، بزرگ‌ترین عامل … برای تقویت امید به آینده مکتب و رغبت به دوران ظهور، لازم است ایمان و اعتقاد … و (…)ي حاكمان الهي را بپذيرند و در راه تحقق حكومت الهي و آزادي محرومين، جهاد كنند و از …

«آرشیو» – پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی حجت الاسلام والمسلمین …

و، اگه زنده نيست، محبت های بی دريغش رو فراموش نکن وبهراحتیاز اونها نگذر. … متری خود را می بیند و این فاصله ای است که بین صورت مادر و نوزاد وجود دارد. … متأسفانه کاری هم به این مهم ندارند که دود صدمه به جمهوری اسلامی، قبل از هر کس به چشم خودشان می‌رود. … اینان استعداد بیشتری برای مخالفت پیدا می‌کنند چون دلشان می‌خواهد که از هر قید و …

بخش دو 1352 ـ 1354

يک سال هم بود کـه پـايم بـه بنـ. د عمـومي. زندان قصر رسيده بود. دوباره. رو. ز از نو. … خودم را بي. خبر. از مسائ سياسي نشان مي. دادم. به. ندرت به مالقات برادرم مـي. رفـتم … روي ديوار خيابان دستگير و چندين ماه زنداني کردند. … سئوليت آن را خودم به عهده بگيرم … براي ساواك هر رفتار کوچکي نشـانة بزرگـي اسـت. در مخالفت. با رژيم. شرط آزادي.

روحاني اشتباه بانک مرکزي را با شوخي پذيرفت

… كه او را ب ه زور به. ساختمان شهرداری در خيابان بهشت فرستاد، همان … عبداه، رئيس اجرايی دولت افغانستان نوشت كه هيچ كس … با دشمن به مراتب زشت تر و خسارت بارتر از بي اعتنايي و غفلت از تهاجم … هر كدام جايگاه و كاركرد خاص خود را دارند اما اين سريال ها هستند كه … صدها صفحه مقاله و تحليل نياز دارد كه بر رسانه هاي دلسوز انقاب است.

عقل و دين

امید:چگونه امکان دارد که یک کتاب بتواند تا مدت بسیار زیادی(مثلا تا قیامت) … که خداوند،دنیا رو به مانند یک ساعت کوکی آفریده و اونو کوک کرده تا خودش به … به بزرگترها واجبه،اما اگه مصلحتی در پیروی بی قید و شرط از نظر عموی بزرگتر در امر ازدواج … یعنی هرکس برای خودش تصمیم بگیره و عمل کنه و به نظر و تصمیم دیگرون بی توجه …

عشق – روان شناسی نگرش

گرچه خود فرا روی قدرت روانی فرد را افزایش می دهد و از این رو می تواند نقش مفید و … ﻫﺮﻛﺲ از ﻛﺎر آﻧﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲﻛﺮد و ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه، ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻧﻤﻲدﻳﺪ وﻟﻲ از ﺗﺮس ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻲ ﺷﺮاﻓﺘﻲ، ﻟﺐ ﺑﻪ … یونگ اعتقاد دارد چیزی وجود دارد به نام آنیموس یا نرینه روانی یا جان مذکر ، پدیده … نياز عصبي به عشق ، عشق را بصورت انحصاري،سيري ناپذير،بدون قيد و شرط، در …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر